Artikel 1:

Elk lid dient een inschrijvingsformulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen en te bezorgen aan de verantwoordelijke of aan de lesgever/lesgeefster. De betaling van de lidgelden gebeurt ofwel contant bij de verantwoordelijke of bij de lesgever/lesgeefster, ofwel via overschrijving. Een inschrijving is pas officieel als het lidgeld is betaald. Nieuwe leden mogen twee lessen op proef volgen zonder inschrijfverplichting. Wie echter na de 2 proeflessen nog geen lidgeld betaald heeft, kunnen wij niet meer aanvaarden in de lessen. Wij willen immers geen risicoвЂпїЅs lopen met niet aangesloten en dus niet-verzekerde leden.

Artikel 2:

Het algemeen Nederlands is de voertaal in onze sportvereniging.

Artikel 3:

Op de campus van het Koninklijk Atheneum Halle waar al onze lessen doorgaan, geldt een algemeen rookverbod. Dit verbod geldt ook op de parking, op de speelplaats en uiteraard in alle gebouwen, dus ook in de sportzaal en de kleedkamers. Ook ouders en derden, die op de campus komen, vallen onder dit rookverbod.

Artikel 4:

Het gebruik en bezit van drugs en alcohol is uitdrukkelijk verboden. Eten of drinken is verboden in de sportzaal. Ook kauwgom is niet toegestaan.

Artikel 5:

Probeer ten minste 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn zodat de les tijdig kan beginnen. Iedereen helpt ook mee met het klaarzetten en opruimen van de toestellen.

Artikel 6:

Vermijd om dure spullen mee te brengen. Doe je het toch, besef dan dat de club noch de school aansprakelijk kan gesteld worden bij verlies of schade.

Artikel 7:

Zorgen voor orde en netheid is niet alleen de taak van het onderhoudspersoneel maar ook die van jou. Het is immers aangenamer om gebruik te kunnen maken van een sportzaal en kleedkamers die goed onderhouden zijn en er netjes bijliggen. Maak er dus een goede gewoonte van om afval in de vuilnisbakjes te deponeren.

Artikel 8:

De gymnasten mogen de turnzaal niet betreden zolang er geen monitor/monitrice of verantwoordelijke van de club aanwezig is in de turnzaal. Het is ten allen tijde strikt verboden op de toestellen te klauteren zonder de toestemming van de monitor of monitrice. De KSMG is niet verantwoordelijk voor activiteiten buiten de turnzaal die niet door de vereniging of haar monitoren/monitrices georganiseerd worden.

Artikel 9:

Het betreden en het gebruik van de infrastructuur van de speeltuin of de speelplaats van het Koninklijk Atheneum, gebeuren op eigen risico en verantwoordelijkheid van de betreders of de personen onder wiens toezicht ze staan.

Artikel 10:

Het is verboden om met buitenschoenen de zaal te betreden. Turnen met zware sportschoenen is niet toegelaten.

Artikel 11:

Om redenen van hygiГпїЅne en/of veiligheid moet tijdens de lessen aangepaste kledij gedragen worden : T-shirt van de KSMG en een sportbroek/short (geen jeans). Een afwijking hierop kan door de lesgever worden toegestaan. Er dient gestreefd te worden om binnen de twee maanden na inschrijving over de geschikte kledij te beschikken Het dragen van uurwerken, armbanden, ringen, kettingen, oorbellen, petten of andere hoofddekselsвЂпїЅ kan het veilig bewegen schaden en is bijgevolg niet toegelaten. De verzekering dekt trouwens geen ongevallen veroorzaakt door sieraden tenzij deze ingetaped zijn. Lange haren moeten, om veiligheidsredenen, samengebonden zijn.

Artikel 12:

Het gebruik van GSM of andere elektronische apparatuur is niet toegestaan tijdens de lessen.

Artikel 13:

Niet-leden worden niet toegelaten tot de sportzaal ! Een lid kan enkel de les verlaten na de lesgever hierover te hebben verwittigd en mits toestemming te hebben gekregen.

Artikel 14:

De monitoren dienen geen medicatie toe aan gymnasten, behoudens op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van een arts met vermelding van alle noodzakelijke gegevens zoals tijdstip, dosis, вЂпїЅ Heel uitzonderlijk kan er medicatie gegeven worden door een verantwoordelijke persoon (EHBO-deskundige).

Artikel 15:

Op de verschillende evenementen die tijdens het sportjaar plaatsvinden, maken wij fotoвЂпїЅs en/of video-opnames. Deze opnames worden gebruikt voor de website of voor het illustreren van onze publicaties. Ouders en leden geven stilzwijgend toestemming om fotoвЂпїЅs van de gymnasten en sfeerbeelden van de evenementen te maken en te publiceren. Indien U dit niet wenst, moet u dit uitdrukkelijk laten weten aan de secretaris van de club.

Artikel 16:

De vereniging heeft het recht leden uit te sluiten die zich niet aan de regels houden.